Our Service

services

ขอบเขตการบริการ (Scope of Services)

บริษัท S I Media ให้บริการครบวงจรในด้านการจัดการเกี่ยวกับสื่อ ด้วยการจัดการของระบบ Scala ทำให้มีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และชัดเจน ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการนำภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมาสู่องค์กรอันนำมาซึ่งผลสำเร็จของธุรกิจ

Design Services

บริการออกแบบสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ด้วยหน้าจอสำหรับการออกแบบของซอฟท์แวร์ Scala ทำให้เกิดศิลปะ การนำเสนอผสมผสานกับเทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ของผู้ชมด้วยความหลากหลายของสื่อ และการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมกับตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล ของผู้ชม

 • สร้างรูปแบบการนำเสนอ โดยการออกแบบของระบบ Scala
 • ออกแบบงานในลักษณะ Digital Content
 • ออกแบบงานในลักษณะ 3D Graphic
 • สร้างสรรค์งาน Graphic Presentation
 • ออกแบบหน้าจอ Touch screen Kiosk

Consultancy Services

ให้บริการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อมัลติมีเดียตั้งแต่ออกแบบ การถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่าย Lan หรือ broadband รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการเกี่ยวกับสื่อเช่น จอแสดงผลทุกประเภท คอมพิวเตอร์ การเดินสายสัญญาณ ฯลฯ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ Digital Content
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ AV
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการเกี่ยวกับระบบ Digital Signage
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการเกี่ยวกับระบบการโต้ตอบของตู้ Touch screen Kiosk

System and Operation Services

 •  ให้การสนับสนุน และดำเนินงานโดยใช้ระบบ Scala
 • การดำเนินงานของ Scala สามารถรองรับ Windows script
 • รองรับการดำเนินการในรูปแบบที่ติดต่อ Database
 • สนับสนุนระบบการดำเนินในรูปแบบ Interactive โดยจอ Touch screen Kiosk
 • สนับสนุนการดำเนินงานของระบบ AV
 • การดำเนินงานที่รองรับระบบเน็ตเวิร์ค

Training Service

 •  บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจนผู้เข้าอบรมมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม และการนำ application ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมเพื่อการสร้างสรรค์งานอย่างมืออาชีพ
 • บริการฝึกอบรมในด้านเทคนิค เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในระบบเครือข่ายรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งไปยังจอแสดงผล

Content Provider Service

 •  บริการวางรูปแบบโครงสร้าง จัดหาเนื้อหา ออกแบบหน้าจอการนำเสนอ และให้บริการอื่นๆ เตรียมส่วนประกอบต่างๆ ในการสร้าง Content

On-Site / Hot line after & Maintenance Services

การบริการหลังการขาย

 • สามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการเข้าเยี่ยมชมหน้างาน พร้อมทั้งแนะนำ ปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการดำเนินงานตามความเหมาะสม และปรับปรุง Content ให้สวยงามทันสมัย
 • อัพเดท service pack ให้ตลอดปี
 • ดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบในการดำเนินงาน