สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Solution ที่สนใจ

Channel
Retail SignageEnterprise ChannelHospitality ChannelVideo on demand

Interactive Content
Interactive Content

AI
Face RecognitionSmart TrafficSmart City

Full loop Restaurant
Digital Menu BoardPOSRestaurant Management

CONTACT US

บริษัท เอส ไอ มีเดีย จำกัด

S I Media Co., Ltd.

Location

เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

428 Ari Hills Building 17/B Floor, Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.

Contact

Tel. (+66) 2161-4964  Fax. (+66) 2161-4956
www.simedia.co.th

Email: sales@simedia.co.th